รร.กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 รองรับการทดลองเรียน On-Site

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 รร.กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 รองรับการทดลองเรียน On-Site


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหนังสือให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดทดลองเรียนเต็มรูปแบบ (On-Site) โดยขอให้เข้มงวดเรื่องการติดตามตัวและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัดว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติของโรงเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และให้โรงเรียนรายงานผลติดตามการทดลองเรียนเต็มรูปแบบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงอาหารของโรงเรียน ได้มีมาตรการทำความสะอาดอุปกรณ์ รวมถึงภาชนะในการรับประทานอาหาร เช่น หลังจากการล้างภาชนะ จะนำไปตากแสงแดด หรืออบด้วยตู้อบให้แห้งสนิท เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วจัดเก็บอย่างมิดชิด นอกจากนี้ ได้มอบหมายสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักการศึกษาจัดเตรียมแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน โดยเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อดูแลการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามมาตรการรักษาความสะอาดของพื้นที่ การดูแลพฤติกรรมส่วนบุคคลของนักเรียน รวมถึงแนวทางการติดตามตัวนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่จะร่วมเฝ้าระวังและประเมินการระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เปิดทดลองเรียนเต็มรูปแบบ หากพบการระบาดของโรคโควิด-19 จะดำเนินการสอบสวนโรค ปิดห้องหรือระดับชั้นในสถานศึกษา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและประเมินแนวทางการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง

//

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *