ร่างผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) บูรณาการแก้ไขปัญหาทุกด้าน

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ร่างผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) บูรณาการแก้ไขปัญหาทุกด้าน
นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยถึงสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ว่า ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค โดยจะมีสาระสำคัญที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนผัง ยกตัวอย่าง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งจะมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ในอนาคต ได้แก่ ถนนโครงการ ๗ ประเภท ซึ่งระบุความกว้างของเขตทาง โครงการสะพาน โครงการทางพิเศษ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเป็นแผนผังที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการกิจการไฟฟ้า ประปา ซึ่งร่างผังเมืองฉบับดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับกรุงเทพมหานคร โดยใช้ผังเมืองรวมเป็นแพลตฟอร์มในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมืองร่วมกัน ทั้งนี้ จะพัฒนาการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้สามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *