ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู กทม.

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู กทม.
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีครูสังกัด กทม. เขตสายไหม ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ระบุการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (คศ.3) มีการคัดลอกผลงานและว่าจ้างทำผลงานว่า สำนักการศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอยื่นวิทยฐานะทุกสายงานและทุกวิทยฐานะ และมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธาน อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ 3 ด้าน และในส่วนผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จะต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้ประสานแจ้งสำนักงาน ก.ก. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบกรณีการรับจ้างทำผลงานและคัดลอกผลงานดังกล่าว ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตสายไหมตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *