ผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

สำหรับการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในปี ๒๕๖๓ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๙๕ ผลงาน จากทั่วประเทศ แบ่งเป็นประเภทชุมชน องค์กร จำนวน ๒๕ ผลงาน และประเภทสถาบันการศึกษา จำนวน ๗๑ ผลงาน โดยผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธาน
สภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงาน “โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ” ทีมสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีมาก” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงาน “รูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย SKID Model” ทีมจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดี” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน
๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงาน “RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก” ทีมสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภาผู้แทนราษฎรและเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ – ผลงาน “The code รหัสสู่ป่า จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย” ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา – ผลงาน “Y.W. Public Mind Model (ย.ว.จิตสาธารณะ โมเดล)” ทีมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ – ผลงาน “โครงการ Read Write Learn : อ่าน เขียน เรียนรู้ประชาธิปไตย” ทีมกลุ่มเยาวชน Demopens

ประเภทชุมชน/องค์กร รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงาน “จากเด็กเหลือ…ขอ สู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภา : วัฒนธรรมบำบัดนวัตกรรมประชาธิปไตยสู่
การพัฒนา สืบสาน ต่อยอดอย่างยั่งยืน” ทีมสภาเด็กและเยาวชน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีมาก”
ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงาน “กอตอ Team จากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชน นวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” ทีมบ้านกาแป๊ะกอตอ อ.เบตง จ.ยะลา

รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดี” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน” ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จ.นครพนม

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ – ผลงาน “จักสานก้านจาก” ทีมวิสาหกิจชุมชน จักสานก้านจาก จ.ตรัง
– ผลงาน “ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร” ทีมชุมชนบ้านแคเหนือ จ.สงขลา – ผลงาน “ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม” ทีมชมรมสานใจไทยสู่ใจใต้ จ.ปัตตานี

ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวด โดยมีใจความว่า การได้รับรางวัลเป็นบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต แต่มีบทเรียนที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ชีวิตจริงที่ต้องลงมือปฏิบัติ อย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตย ความสุจริต
การป้องกันการทุจริต ซึ่งเราทุกคนสามารถพูดได้ว่าควรทำอย่างไร และปฏิบัติจริง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้ ระบอบประชาธิปไตยสอนให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องสิทธิ ซึ่งส่วนใหญ่รับทราบแต่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องหน้าที่ประชาธิปไตย ถ้าพลเมืองรู้จักสิทธิเรียกร้องเพียงอย่างเดียว แต่ไม่รู้จักหน้าที่ ไม่มีจิตอาสา ไม่ทำอะไรเพื่อส่วนรวม บ้านเมืองก็จะไม่พัฒนาไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ สภาผู้แทนราษฎรพยายามผลักดันเรื่องประชาธิปไตยหลาย ๆ โครงการ เช่น การส่งเสริมกลุ่มองค์กร ชุมชนโรงเรียน ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น เพื่อให้เกิดมิติและแนวคิดใหม่ ๆ และนำมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงาน ก่อให้เกิดการปรับปรุงหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกคนคำนึงถึงเรื่องการเมืองสุจริต ในฐานะพลเมืองและเยาวชน ซึ่งหากในอนาคตมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้แทนในส่วนใดก็ตาม ต้องทำให้ได้อย่างที่พูด บ้านเมืองจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมผลักดันประเทศให้มีการเมืองสุจริตอย่างแท้จริงและขอให้การส่งผลงานประกวดในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์สอนให้ทุกคนเริ่มทำจากสิ่งเล็ก ๆ และพัฒนาไปสู่การทำสิ่งอื่น ๆ ที่หลากหลาย ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้เอาไว้เพราะวันและเวลาจะไม่ย้อนกลับ หากมีการเรียนรู้ในวันนี้ วันข้างหน้าเราจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งการพิจารณาผลงานรอบคัดเลือกจากเอกสาร และสื่อ ต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวด ตลอดจน
การพิจารณาจากระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และนำผลการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ ๖ ผลงาน เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารรัฐสภา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเสมือนจริงหรือนิทรรศการมีชีวิต เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ โดยแบ่งการตัดสินเป็นสองส่วน คือ การพิจารณาจากบูธนิทรรศการและการนำเสนอผลงานบนเวที มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริม กิจกรรม แนวทาง การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *