เสริมศักยภาพการปราบปรามสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมาย

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ในด้านการตรวจสอบ จับกุม ปราบปราม ดำเนินคดีต่อนายจ้างและสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

วันที่ 10 กันยายน 2563
นายทศพล เสนามนตรี หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน 6 ศูนย์ปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ในระดับส่วนกลางและภูมิภาค ในรายวิชา “ขอบเขตและอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญา”
ตามโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเมืองเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โดยในการฝึกอบรมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในบทบาทของการเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญา การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสืบสวน จับกุม และปราบปราม ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผลจากการฝึกอบรมดังกล่าว จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีกับนายจ้างหรือสถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *