ขอความเป็นธรรมแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป

๑๘ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ รับยื่นหนังสือจาก น.ส.มิ่งขวัญ จันทร์ศรีมา ตัวแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป เรื่อง ขอให้พิจารณากรณีราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (กรณีพิเศษ)

สืบเนื่องจากบุคลากรดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน ๔,๔๕๐ คน ทั่วประเทศ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญงานในการบริการและการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานในบทบาททางวิชาการด้านสาธารณสุขเหมือนกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หากแต่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง หรือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยหากได้รับการพิจารณาแล้วก็จะสามารถเข้าสู่การดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งพิจารณาเงื่อนไขในการคัดเลือกโดยใช้เลขอัตราตำแหน่งเดิมได้
โดย นายระวี มาศฉมาดล กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าว เรียน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไปต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *