อบรมปฏิรูปทนายความอาสา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สภาทนายความจัดการอบรม เรื่อง สัมมนากฎหมายใหม่และการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์ นายวรยุทธ พูลสุข กรรมการและเลขานุการโครงการทนายความอาสา ประจำส่วนราชการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีคณะกรรมการสภาทนายความ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
หลังจากนั้น นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน พ.ศ. 2522
และในช่วงบ่าย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม บรรยาย หัวข้อ การให้คำปรึกษากฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทนายความอาสา ชั้นพนักงานสอบสวน และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บรรยาย หัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา ประจำสถานีตำรวจและส่วนราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยในช่วงท้ายได้จัดให้มีการทดสอบความรู้และประเมินผล โดยนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กล่าวชี้แจงถึงวิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการประเมินและมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยทนายความอาสาจะต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาในการอบรม และต้องทำการทดสอบทบทวนความรู้ในวิชาชีพ อีกทั้งต้องทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจในการอบรม เนื่องจากทนายความอาสาจะต้องมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ความสามารถ ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพทนายความอาสาสภาทนายความ
หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมซึ่งมีจำนวน ทั้งสิ้น…………. คน พร้อมกล่าวปิดการอบรม สัมมนากฎหมายใหม่และการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ. 2563

****ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการประเมินและมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยทนายความอาสาจะต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาในการอบรม และต้องทำการทดสอบทบทวนความรู้ในวิชาชีพ อีกทั้งต้องทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจในการอบรม เนื่องจากทนายความอาสาจะต้องมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ความสามารถ ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพทนายความอาสาสภาทนายความ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *