กทม.ตรวจสอบทางเท้าทุก 15 วัน – ปรับปรุงมาตรฐานทางเท้าให้เหมาะกับทุกคน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 กทม.ตรวจสอบทางเท้าทุก 15 วัน – ปรับปรุงมาตรฐานทางเท้าให้เหมาะกับทุกคน
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตทางเท้าในกรุงเทพฯ ยังออกแบบไม่เหมาะสมกับการเดิน บางพื้นที่มีการปรับปรุงทำทางลาดที่ขอบทางเท้าเพิ่มขึ้น แต่การดำเนินงานยังไม่ถูกต้อง ซึ่งบ่อยครั้งจะพบทางเท้าที่ทุบแล้วใช้งานไม่ได้และยังก่อให้เกิดอันตรายว่า สำนักการโยธามีแผนการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการตรวจสอบความเสียหายทางเท้าตามวงรอบทุก 15 วัน หากตรวจพบความเสียหาย ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนนจะจัดหน่วยซ่อมฉุกเฉินเข้าดำเนินการทันที สำหรับการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า เพื่อทำทางลาด ทำทางเข้าออกในพื้นที่สาธารณะ อยู่ในอำนาจของสำนักงานเขตที่จะพิจารณาและออกใบอนุญาตตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ.2531 ซึ่งเมื่อสำนักเขตได้ออกใบอนุญาตแล้ว สำนักการโยธาจะตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะแจ้งสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการ ส่วนกรณีการตัดคันหินทางเท้าที่ไม่ได้รับอนุญาต หากสำนักการโยธาตรวจพบจะแจ้งสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้ให้ความสำคัญต่อทางเท้าอันเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทาง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ระบบราง และรถโดยสารสาธารณะ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร และจัดทำโครงการนำร่องปรับปรุงทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสามยอด โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มคนพิการ ทดสอบความเหมาะสมของทางเท้า เพื่อนำมาปรับปรุงแบบมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานครให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกำหนดรูปแบบและวัสดุที่เหมาะสมกับทางเท้า เพื่อปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามหลักอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) โดยแบบมาตรฐานใหม่จะลดระดับคันหินลง เพื่อลดการเปลี่ยนระดับของทางเท้าบริเวณที่มีการตัดคันหินเป็นทางเข้าสู่ซอยและอาคารต่าง ๆ รวมทั้งปรับรูปแบบทางลาดให้มีความเหมาะสมต่อการเดินของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องในทางราบ ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงทางเท้าตามแบบมาตรฐานใหม่ในหลายเส้นทาง เริ่มจากบริเวณโดยรอบอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ และจะได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงทางเท้าในเส้นทางอื่น ๆ ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *