ร.3 พัน.3 จัดพิธีรับส่งหน้าที่

นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ร.3 พัน.3 ระหว่าง พ.อ.อุทัย นิลเนตร เสธ.ร.8 กับ พ.ท.ศรณณัฐ นวลมณี ผบ.ร.3 พัน.3 ณ ศาลาไทย สนามหน้า ร้อย.สสก.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

 

ที่หน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ระหว่าง พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 (เสธ.ร.8/ผบ.ร.3 พัน.3 ท่านเก่า) กับ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3 ท่านใหม่ ) ซึ่งเสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ได้มอบธงกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และเอกสารรับส่งหน้าที่พร้อมการบังคับบัญชา ให้กับผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดยมีกำลังพลในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาไทยสนามหน้ากองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

 

พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 (เสธ.ร.8/ผบ.ร.3 พัน.3 ท่านเก่า) กล่าวว่า เพื่อนทหาร ที่รักร่วมชีวิตทุกท่าน ตามที่กองทัพบก ได้มีคำสั่งให้ผมไปดำรงตำแหน่ง เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 8และให้พันโท ศรณณัฐ นวลมณีดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 12พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปนั้นตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ผมได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบรรดาเพื่อนทหารทุกคนในหน่วยขึ้นตรง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ทำให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ผมจึงขอขอบคุณเพื่อนทหารที่รัก ร่วมชีวิตทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้ สำหรับ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ท่านเป็นนายทหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งในการป้องกันประเทศ และการพัฒนาต่างๆ ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถนำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และสามารถปฏิบัติภารกิจที่กองทัพบกมอบหมาย ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ผมขอให้เพื่อนทหารที่รักร่วมชีวิตทุกคน จงมีความเชื่อมั่นให้ความร่วมมือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายช่วยกันสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความมั่นคงแก่ ประเทศชาติ ศาสนา รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้ง ร่วมมือกันสร้างชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ให้ยั่งยืนสืบไป

 

พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3 ท่านใหม่ ) กล่าวว่า เรียน เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ที่เคารพ เพื่อนนายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ ที่รักทุกคน ตามที่กองทัพบกได้มีคำสั่งให้ พันเอก อุทัย นิลเนตร ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปนั้น กระผม พร้อมด้วยบรรดา นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ทุกคนล้วนมีความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับท่าน ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้ ท่าน พันเอก อุทัย นิลเนตร ได้ปกครองบังคับบัญชาดูแลบริหารราชการอย่างดียิ่ง จนทำให้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่ง ของกรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 อย่างจริงใจ พวกกระผม ขอน้อมจารึกผลการปฏิบัติราชการของท่านไว้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบไป ในวาระที่ผมได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 สืบต่อจากท่านเสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ผมมีความสำนึก และตระหนัก ในภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ และมีเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติ และสำคัญยิ่งนี้ให้ดีที่สุด และเต็มขีดความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เคียงบ่า เคียงไหล่ กับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกคน อย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อให้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยที่มีความเป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้น เจริญรุ่งเรือง และมีเกียรติประวัติในการปฏิบัติภาระหน้าที่ ที่ดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในโอกาสอันเป็นมงคลที่ท่าน เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งในครั้งนี้กระผม ขอน้อมรับมอบการบังคับบัญชาหน่วยทหาร ในตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2497 มีชื่อเดิมว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 6 ต่อมาแปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ 3 กรมแผนที่ 6 และปรับโอนการบังคับบัญชาเป็น กองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2518 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) มีที่ตั้งอยู่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภายหลังย้ายที่ตั้งหน่วยจากค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ มายังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บ้านนาโพธิ์ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2514 จึงยึดถือเอาทุกวันที่ 22 เมษายน เป็นวันสถาปนาหน่วยอีกด้วย ปัจจุบัน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) มี พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ยอดกำลังพลจำนวน 749 นาย ภารกิจหลักของ ร.3 พัน.3 คือ เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิง และการดำเนินกลยุทธ์เพื่อจับหรนือทำลายข้าศึก

 

 

About news-town 14725 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*