ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ 5 ผู้สมัคร ลงชิง ก.ต. สัดส่วนคนนอก

ศาลยุติธรรม เปิดโอกาสประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ 5 ผู้สมัคร
ลงชิง ก.ต. สัดส่วนคนนอก

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 30 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงวุฒิ พ.ศ.2561 เพื่อขอให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ
(สัดส่วนบุคคลภายนอก) ซึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) กำหนดให้มี ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยบุคคลที่เข้าสมัครรับเลือกจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 39 โดยผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกนั้นมีจำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายไพรัช วรปาณิ
2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
5. นายจำนง เฉลิมฉัตร
สำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิของผู้สมัครดังกล่าว ได้มีหนังสือระบุข้อคิดเห็นนั้นส่งถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยส่งไปยัง
สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือทางแฟกซ์ 02-500-1096 หรือทาง E – mail : ojdc@coj.go.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ 12 มกราคม ๒๕64 เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น ได้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย
ทั้งนี้ เมื่ออนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้รับข้อคิดเห็นแล้ว จะรายงานผล
การตรวจคุณสมบัติให้คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอน
และหากสิ้นเสร็จกระบวนการตรวจสอบแล้วก็จะประกาศบัญชีรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก

ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเรียงลำดับตามรายชื่อที่สมัคร ไว้ที่เว็บไซต์สำนัก ก.ต.
https://ojc.coj.go.th และเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกซึ่งจะให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล ยกเว้นแต่
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกโดยวิธีลงคะแนนต่อไป

 

About news-town 14726 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*