นายก อบจ.สุพรรณบุรี” แถลง 6 นโยบาย ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้

นายกบุญชู แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านอยู่ดีกินดี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มี.ค. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุพรรณบุรี มีการประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี มี นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี เป็นประธานนายปริญญา เรืองสุขอุดม นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ รองประธานสภาฯ ในการประชุม มีวาระการแถลงนโยบายต่อสภา อบจ.สุพรรณบุรี ของ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง นายสมคิด ปทุมสูตร รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ เลขานายก อบจ.ฯนายอุดม โปร่งฟ้า นายปรีชา มีสมศักดิ์ นายประเสริฐสุนทรเนตร นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษา นายก อบจ.ฯ และสมาชิกสภาจังหวัดฯทั้ง 30 เขต ร่วมพิธี

นายบุญชู แถลงว่า ตนในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของ อบจ.สุพรรณบุรี ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน จ.สุพรรณบุรี รวมทั้ง ส.อบจ.และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจตนพร้อมทีมงานเข้ามาบริหารงาน อบจ.สุพรรณบุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการคือ ขอให้เชื่อมั่น มั่นใจ เราจะขับเคลื่อนสุพรรณบุรีไปด้วยกัน โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของ อบจ. ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พ.ร.ก.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ ความสามารถที่มีพัฒนา จ.สุพรรณบุรี ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ทำให้ชาวสุพรรณบุรี มีอาชีพมั่งคง อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการจัดการศึกษา ดูแลพัฒนาเด็กเล็ก บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน เป็นต้น
ด้านนายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฯ เพราะเป็นความใฝ่ฝันของตนที่อยากเข้ามาสานต่ออุดมการณ์ของ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งท่านได้พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ไว้เป็นอย่างดี เมื่อท่านไม่อยู่แล้ว ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้ามาในทางที่ลบ จะเห็นได้ว่าหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม ทำให้หลายคนมองว่าจังหวัดสุพรรณบุรี ตายไปพร้อมกับ ฯพณฯบรรหาร ตนเองในฐานะที่เป็นลูกหม้อของพรรคชาติไทยในอดีตที่เคยได้รับความไว้วางใจจากฯพณฯบรรหาร ให้ลง สส.ใน จ.ยโสธร ทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดและทำงานมาโดยตลอด ตนในฐานะคนสุพรรณบุรี ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน จะมีตำแหน่งหรือไม่ ไม่ได้เอามาเป็นสาระ ตนเข้ามาเพื่ออยากทำงาน ไม่ได้อยากเข้ามาเพื่อที่อยากจะได้ตำแหน่ง นายอุดมกล่าว

About news-town 14724 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*