กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกควบคุมโควิด-19 ในสถานบันเทิง

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564


นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอให้ปรับพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นว่า สำนักอนามัยได้เตรียมความพร้อมมาตรการเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง โดยจัดระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานประกอบการในกลุ่มสถานบันเทิง ผับ บาร์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นการพูดคุยกับพนักงานในร้านที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่ตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เช่น การเปิดร้านไม่เกินเวลา 21.00 น. ไม่ให้มีผู้นั่งต่อในร้านหลังเวลาดังกล่าว จำกัดผู้เข้าใช้สถานที่ให้สามารถรองรับคนได้ 4 ตารางเมตร/คน จัดระบบระบายอากาศให้ดีและทำความสะอาดจุดสัมผัส เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์สม่ำเสมอ นอกจากนั้น ยังได้รณรงค์สร้างความตระหนักและเน้นย้ำให้ประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดทุกประเภท หากจำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า ตามที่ กทม.ได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค สำนักเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการ เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการ ทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีคำสั่งปิด มิให้ฝ่าฝืนคำสั่ง ขณะเดียวกันจะเพิ่มความถี่ตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารและสถานประกอบกิจการตามเวลาที่กำหนด แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ เช่น การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (Mask wearing) จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือประจำร้าน (Hand washing) รวมถึงกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในร้านอาหารและสถานประกอบกิจการอื่น เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 เมษายน 2564 ได้ตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการไปแล้วทั้งหมด 14,914 แห่ง นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเพิ่มการตรวจสอบโดยเฉพาะจุดบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และตามที่กระทรวงสาธารณสุขและ กทม.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

About news-town 14724 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*