พระมหาสมจริง แนะแนวทาง “อริยสัจจัดชีวิต”

 อริยสัจ 4 เป็นหลักคำสอนที่ใกล้ตัว มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่กับอริยสัจ 4 ตั้งแต่เกิดจนตาย อาชีพต่างๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับอริยสัจ 4 เราจะดำเนินชีวิตด้วยอริยสัจ 4 อย่างไรให้มีความสุข พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เมตตามาบรรยายในหัวข้อ “อริยสัจจัดชีวิต” บนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่
 พระมหาสมจริง กล่าวว่า อริยสัจ 4 เป็นหลักคำสอนที่ใกล้ตัว เพราะมนุษย์อยู่กับอริยสัจ 4 ตั้งแต่เกิด พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา และค้นพบอริยสัจ 4 เห็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค “ ทุกข์ ” มีอยู่ 2 ประการ คือ ทุกข์ประจำสังขาร หนีไม่ได้ และทุกข์จร หรือทุกข์ที่มาเยี่ยมมาเยือนเป็นครั้งคราว มาเป็นบางโอกาสเหมือนแขกมาเยี่ยมแล้วก็ไป
 ท่านอธิบายถึง สมุทัย ว่า คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้น ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ตัณหา นั่นเอง ตัณหาคือ ความอยาก เช่น กามตัณหา ความอยากในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส ส่วนที่ทำให้เกิดความอยาก อยากได้ในกามคุณ 5 ซึ่งมีอยู่ทุกคน
 ท่านจำแนก สุข กับ ทุกข์ ให้ฟังว่าต่างมีทั้ง 2 อย่าง คือ สุขกายกับ สุขใจ และทุกข์กาย กับ ทุกข์ใจ บางคนทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งใจ อยู่ไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ ความสุขทางกายก็ไม่มี ความสุขทางใจก็ไม่มี เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์ประสบทุกวันนี้ ต้องหาให้เจอ สิ่งใดคือต้นเหตุ เป็นตัวก่อความทุกข์ เมื่อเจอเหตุแล้วจะเข้าใจทุกข์ยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึง ทุกข์ สมุทัย และมาถึง นิโรธ คือ การดับความทุกข์ต้องไปดับความอยากให้หมดไป แต่หากจะดับความทุกข์ได้ต้องมี มรรค นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ อริยสัจ 4 มาในกลุ่มดียวกันให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
 ท่านสรุปให้ฟังว่า อริยสัจ 4 เมื่อเรารู้จักแล้วเราต้องประยุกต์อริยสัจ 4 นี้มาเทียบกับชีวิตของเราให้ได้ในการดำรงชีวิตของเรา ทุกวันเราได้เห็นอริยสัจ การได้เห็นอริยสัจ คือ มงคล เราต้องเห็นด้วยปัญญา เป็นวงจรวงหนึ่งที่อยู่ในโลกในสังคม เราใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับอริยสัจมาตลอด ถ้าเข้าใจอริยสัจ จะสามารถนำอริยสัจมาจัดชีวิตเรา ให้อยู่ในความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทุกอย่างมีเหตุมีผล ต้องรู้จักการดับ ต้องปล่อยวางรู้ให้ทันสังขาร รู้จักความจริงของชีวิต จะกำหนดรู้ให้เท่าทันความเป็นจริงได้
 สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00 - 13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน
About news-town 14724 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*