กทม.เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19

กลุ่มประชาชนทั่วไปในเดือน มิ.ย.64


นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมในการบริการวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มประชาชนทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2564 โดยหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้เตรียมบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ตอบรับการให้บริการวัคซีนกับประชาชนกรุงเทพมหานครแล้วประมาณ 100 แห่ง ซึ่งจะเสริมศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 30,000 ราย/วัน นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทยและภาคเอกชน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อขอใช้พื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยจะนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ประชาชนต่อไป
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนรองรับการแก้ไขปัญหากรณีระบบการรับลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 “หมอพร้อม” ไม่สามารถรองรับได้ หรือเกิดขัดข้องว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบ MOPH IC สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีน การนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และการออกใบรับรองเมื่อฉีดครบทั้ง 2 เข็มแล้ว โดยประชาชนสามารถติดตามอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนผ่านระบบ Line Official Account หมอพร้อม ได้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม หากระบบหมอพร้อมขัดข้อง ประชาชนสามารถลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดฉีดวัคซีน และหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว ประชาชนสามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้ในภายหลัง รวมทั้งจะมีการจัดทำระบบนัดหมายจองคิวการรับวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนนอกสถานพยาบาลในระยะถัดไป

About news-town 14725 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*