สำนักงาน กสทช. จัดอบรมการสร้างเนื้อหารายการเพื่อสื่อหลากหลายช่องทาง

สื่อจากสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ จากหลายพื้นที่สนใจเข้าร่วม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. โดยสานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการ บริการทั่วถึง จัดการฝึกอบรมการสร้างเนื้อหารายการเพื่อสื่อหลากหลายช่องทาง ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องดอยตอง โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัด เชียงราย โดย ผศ. ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการผลิต สื่อและเนื้อหารายการอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การปรับตัวจากการ เปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนนา ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มช่องทางการนาเสนอเนื้อหารายการไปยังสื่อหลากหลาย แพลตฟอร์ม ในการอบรมดังกล่าวมีหัวข้อต่างๆ เช่น การบรรยายหัวข้อ “9 หัวใจของการผลิตสื่อ” การบรรยายหัวข้อ “คัมภีร์สร้างเนื้อหารายการให้ดี เด็ด โดน” การบรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลกันเองและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ” ฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การวางแผนการผลิตสื่อ” การบรรยายหัวข้อ “รู้จักสื่อออนไลน์ สื่อใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้” ฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การผลิตสื่อ ไม่กำจัดรูปแบบ” โดยทีมวิทยากร บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

ด้านรองเลขาธิการ กสทช.กล่าวว่าปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการหลอมรวมทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อในหลายด้าน โดยเฉพาะการหลอมรวมสื่อทำให้ระบบพื้นฐานของเทคโนโลยีมีจุดร่วมกันมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีแพร่ภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การหลอมรวมเช่นนี้ทำให้เกิดเป็นสื่อใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านเนื้อหารายการ ทำให้ลดขั้นตอนกำทำงาน ลดแรงงานคน ลดต้นทุนการผลิต และช่วยเสริมช่องทางในการรับเนื้อหารายการได้อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2563ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้ทำการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการพัฒนาวิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาวิชาชีพระยะเวลา 5 ปี พบว่า มีความสนใจในการผลิตเนื้อหาที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้หลากหลายช่องทางต้องการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเนื้อหารายการของสถานี ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มเนื้อหารายการให้มีความน่าสนใจ และการออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเป็นสิ่งที่จะได้รับความนิยมจากผู้ชมผู้ฟังในอนาคต และเป็นช่องทางดึงความสนใจของผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่ช่องทางหลัก สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสำหรับสื่อมวลชนได้นำความรู้ และทักษะในการผลิตเนื้อหารายการอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่ได้หลากหลายช่องทางตรงตามความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ฟัง

นายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดอบรม ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมที่ทาง กสทช.คัดเลือกทั้งมาจากสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ จากหลายพื้นที่รวม 35 ท่าน โดยการการอบรมก็มีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติจริง โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัททีวีบูรพา มาให้ความรู้ สำหรับผู้ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผมมั่นในว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ผ่านการอบรม สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอด การผลิตสื่อของและท่านได้
………………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

About news-town 1823 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*